OGEYSIIS KU SOCDA WAALIDIINTA AQOONTOODA INGRIISKA YARTAHAY

  • Caawimaad lacag la’aan ah ayeey waalidka ka helayaan Columbus City Schools oo ku saabsan hawlaha barnaamijyada skuulka. Waalidka khasab kuma aha in ay ingriiska si fiican ugu hadli karaan, qori karaan, akhrin karaan ayna fahmi karaan si loo tix geliyo aqoontooda yare e luqada ingriisk (LEP) , hase yeeshee muhiimadu waxeey tahay waa in uu wax un ka yaqaanaa si loogu ogolaado markuu u baahdo caawimaad. Cadeymo kale uu ku helo caawimaada luqada uma baahna. Waxaa loo ogolyahay in ay adeegyo dalbadaan, laakiin kama xadidna dhacdooyinkaan soo socda: parent-teacher conferences, disciplinary hearings, IEP meetings, iyo kulamada 504 Fadlan ogsonow waalidiinta waxeey soo wadan karaan inteey socdaan hawlaha iyo kulamada dad qoyskooda ka tirsan iyo saaxiibo, Gobolka (district) ayaa mas’uul ka noqonaya in ay siiyaan hadeey u baahdaan adeegyada turjubaanka. Wixii caawimaad ah, fadlan la soo xiriir Qaybta ESL ka aad ka heli kartid 614-365-8802.